Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον κορωνοϊό: Αυστηρότερο το καθεστώς προστασίας σε θέματα Υγείας

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Η Αρχή»), αναγνωρίζοντας τις

Read more
Facebook
Facebook