Δύο προσλήψεις σε νοσοκομείο – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθν. Αντίστασης 161, ΤΚ 55134, Θεσσαλονίκη» που έχει προκηρύξει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» .

Θέσεις:

δύο (2) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας ( για τη Μ.Ε.Θ.), στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία .
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας.
Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για την κατάληψη της θέσης Επιμελητή Β’.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του παραπάνω ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» σε τρία (3) αντίγραφα, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2313 304439.

Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook
Facebook