Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για εργαζόμενους και εργοδότες στην κακοκαιρία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με αφορμή την κακοκαιρία «Τηλέμαχος» των ημερών, «οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα κατά περίπτωση τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες, για την μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κίνδυνο λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και να τους παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες».

Με την παραπάνω οδηγία το υπουργείο κάνει, μεν, συγκεκριμένες συστάσεις αλλά αφήνει στην ευχέρεια του εκάστοτε εργοδότη τον χειρισμό, στην περίπτωση που εργαζόμενος δεν καταφέρει να σπεύσει στην εργασία του.

Παρά ταύτα, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ρητά ότι «οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους».

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας το υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι «αυτές (σ.σ. οι θέσεις εργασίας) πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν».

Για ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι διανομείς φαγητού ή αλληλογραφίας, το υπουργείο καλεί τους εργοδότες να χορηγούν στους εργαζόμενους εξοπλισμό ατομικής προστασίας από το ψύχος.

Για τις εγκύους και γαλουχούσες εργαζόμενες το αρμόδιο υπουργείο αναφέρει ότι «για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα».

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι «απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών» καθώς και ότι «επιβάλλεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (όπως π.χ. καρδιοπαθείς)».

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας για την κακοκαιρία καταλήγει με τις εξής αναφορές:

«Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα, επισημαίνονται τα παρακάτω: Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λπ. πρέπει να επανελέγχονται από το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσειςστο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.

Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ήχρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνοτην ευστάθειά τους.

Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ) πρέπει να επιθεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και ταμέτρα ασφάλειας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν από την επανάληψη τωνεργασιών.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές.

Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας. Για ζητήματα που αφορούν την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σημειώνεται ότιοι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους τμήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)».

Please follow and like us:
Facebook
Facebook