Συνεχίζονται εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων της Πάτρας

Ο Δήμος Πατρέων σε συνέχεια των παρεμβάσεών του στο 35% περίπου
των σχολείων με τους εργαζομένους του, υπέβαλε έξι προτάσεις
υλοποίησης έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση –
ανακατασκευή σχολικών συγκροτημάτων, συνολικού προϋπολογισμού
3.002.000 ευρώ.
Οι προτάσεις αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Προστασία του
Περιβάλλοντος» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν:
-Ενεργειακή αναβάθμιση 15 ου Δημοτικού Σχολείου και 37 ου
Νηπιαγωγείου Πατρών» προϋπολογισμού 296.000 ευρώ
-Ενεργειακή αναβάθμιση 8 ου Δημοτικού Σχολείου και 10 ου Νηπιαγωγείου
Πατρών» προϋπολογισμού 589.000 ευρώ
-Ενεργειακή αναβάθμιση 9 ου Δημοτικού Σχολείου και 12 ου Νηπιαγωγείου
Πατρών» προϋπολογισμού 566.000 ευρώ
-Ενεργειακή αναβάθμιση 5 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
προϋπολογισμού 298.000 ευρώ
-Ενεργειακή αναβάθμιση 7 ου Γυμνασίου Πατρών» προϋπολογισμού
610.500 ευρώ
-Ενεργειακή αναβάθμιση 6 ου Λυκείου Πατρών» προϋπολογισμού 642.500
ευρώ.

Οι σχετικές μελέτες έχουν στόχο την επίτευξη της ενεργειακής
αναβάθμισης των σχολείων και αφορούν:
-Παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση εξωτερικής
τοιχοποιίας και δώματος),
-Αντικατάσταση κουφωμάτων (πόρτες και παράθυρα),

-Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων,
-Αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα με νέο χαλύβδινο λέβητα νερού με
καυστήρα, κατάλληλης θερμαντικής ισχύος
-Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αντιστάθμισης, με ηλεκτρονική
μονάδα ελέγχου και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας – τρίοδης
ηλεκτροκίνητης βαλβίδας
-Θερμική μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης.
-Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
-Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά
σώματα LED που θα λειτουργούν με σύστημα διαχείρισης λειτουργίας
και ανίχνευσης φυσικού φωτισμού.
-Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος
παραγωγής ενέργειας 5KW για την κάλυψη των αναγκών εκάστου
σχολείου
-Σύστημα καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου, των
εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις, έχουν στόχο τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, τη βελτίωση της
ενεργειακής συμπεριφοράς, την επίτευξη καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης στους εσωτερικούς χώρους, καθώς επίσης και τη σημαντική
μείωση των ετήσιων καταναλώσεων σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα
με ταυτόχρονη μείωση και των εκπομπών CO2.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκαν σχολικά συγκροτήματα,
των οποίων τα κτίρια είναι ενεργοβόρα, υποθερμαινόμενα, με κελύφη
παλαιά χωρίς θερμομόνωση στην τοιχοποιία, με ακατάλληλο τεχνητό
φωτισμό που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού για εργασία
γραφική σε εσωτερικούς χώρους και κουφώματα εκτός προδιαγραφών
θερμοδιακοπής και αεροστεγανότητας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
συνθήκες θερμικής άνεσης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook