ΚΕΕΛΠΝΟ:Προσλήψεις 1.575 υπαλλήλων

Μέχρι την επόμενη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων» (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αβέρωφ 10) της Περιφέρειας Αττικής και στεγάζεται στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS», που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ο.Χ., 18μηνης διάρκειας με 6μηνη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, πλήρους απασχόλησης, συνολικά χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (1575) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Υποέργο 1 (ΥΠ1): Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση και Συντονισμός του Προγράμματος

10 ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας

1 ΠΕ Φαρμακοποιός

1 ΠΕ Στατιστικός

15 ΠΕ Οικονομικού

12 ΠΕ Διοικητικού

1 ΠΕ Νομικός .

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών

46 ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας

6 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

2 ΠΕ Βιοστατιστικής

2 ΠΕ Πληροφορικής

6 ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας

Υποέργο 3 (ΥΠ3) – Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο

7 ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές

7 ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών

46ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου

103 ΠΕ Ιατροί

5 ΠΕ Οδοντίατροι

88 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

56 ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες

79 ΠΕ Ψυχολόγοι

55ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί

36 ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων

127ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς.

Υποέργο 4 (ΥΠ4) – Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

220 ΠΕ Ιατροί

140 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές

85 ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες

60 ΠΕ Ψυχολόγοι

90 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί/ Κοινωνικής Εργασίας

104 ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων

160 ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές / Διερμηνείς

3 ΠΕ Διοικητικού

Υποέργο 6 (ΥΠ6) – Στρατηγική Επικοινωνίας

1 ΠΕ Δημοσιογραφίας

1 ΠΕ Πληροφορικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα), συμπληρωμένη με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιέχει και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων» (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Γραμματεία, Αγράφων

3-5, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι Αττικής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, ενός μόνος κλάδου και ειδικότητας και το πολύ μέχρι δυο υποέργα με ανώτατο όριο τις τρεις (3) θέσεις.

Πληροφορίες , στα τηλ.: 210 5212012, 210 5212073 και 210 5212822, (εργάσιμες ημέρες 09:00π.μ. – 15:00μ.μ.) στο Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-10-2018

Please follow and like us:
Facebook
Facebook