Δήμος Πατρέων : Ανανέωση επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας και το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια
του Ν. 4497/17 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α' ) : «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί τους κατόχους επαγγελματικών
αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις
άδειές τους βάσει του Ν. 4264/2014, όπως προσέλθουν στο αρμόδιο
γραφείο του Τμήματος Αδειδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων με τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να τις
θεωρήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/17 έως
τις 31 Μαρτίου 2018:
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση
που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των
πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους
και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40%
του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό
δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια
επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας,
πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου
38, και

γγ)  ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε
φορέα,
β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση
άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα
οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική
δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το
όριο του άρθρου 21,
(Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από
τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται
στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους
ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το
40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό
δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα
από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται
υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου).
γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
δ. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ.
Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β'1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω
ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook