Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων

Του Δημήτρη Μπόκαρη
→ Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών όσον αφορά τις οφειλές προς Δημόσιο, εμπίπτουν μόνο όσες αφορούν μέχρι και το έτος 2016.

Επιχειρήσεις που οφείλουν προς το Δημόσιο και επιθυμούν να εντάξουν τις οφειλές τους στο πλαίσιο του ν.4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός) πρέπει να γνωρίζουν ότι οφειλές του έτους 2017 δεν εμπίπτουν και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν. Ο νόμος αναφέρει συγκεκριμένα πως:
«Κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα και κάθε νοµικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ……… και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον:
α) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης…»
Π.χ. Η επιχείρηση Α είχε ΦΠΑ προς απόδοση, ο οποίος αφορούσε συναλλαγές το οικονομικό έτος 2016. Εφόσον η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ έληγε εντός του 2016, τότε ο μη αποδοθείς ΦΠΑ μπορεί να ενταχθεί ως οφειλή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

→ Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διαχειριστές και Ομόρρυθμοι εταίροι συνυποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μαζί με την οφειλέτρια επιχείρηση για τις οφειλές για τις οποίες ευθύνονται αλληλέγγυα.

Μαζί με τους οφειλέτες, συχνά ευθύνονται αλληλέγγυα για ολόκληρη την οφειλή και με όλη τους την περιουσία οι λεγόμενοι συνοφειλέτες. Πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση για κάθε υπαγόμενη στον εξωδικαστικό οφειλή, ποιοι είναι και αν υπάρχουν συνοφειλέτες. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.2 ν.4174/2013, τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.
Άρα αν έχουμε π.χ. περίπτωση παρακρατούμενων φόρων που θέλουμε να ρυθμίσουμε για την επιχείρησή μας με την χρήση του ν.4469/2017 τότε πρέπει να συνυποβάλει μαζί με την επιχείρηση και ο διευθύνων σύμβουλός της καθώς και κάθε άλλος ο οποίος μπορεί να εμπίπτει στην έννοια του συνοφειλέτη. Αν μάλιστα η παρακράτηση έχει πραγματοποιηθεί, συνοφειλέτες είναι όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της οφειλέτριας εταιρείας που έχουν μεσολαβήσει από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου έως και σήμερα. Άρα είναι δυνατόν κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό συνυποβάλλοντες συνοφειλέτες να είναι όλοι οι διαχειριστές-διευθύνοντες σύμβουλοι από την επίμαχη ημερομηνία έως την υποβολή.
Αν οι οφειλές προς το Δημόσιο είναι όμως π.χ. μόνο φόρος εισοδήματος, τότε οι συνοφειλέτες (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος) δεν θα συνυποβάλουν την αίτηση για τις οφειλές αυτές καθώς ευθύνονται για αυτές αλληλέγγυα μόνο κατά τον χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής τους και όχι της κανονικής λειτουργίας τους.

→ Επιβολή παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης επί πρόσθετων παροχών/αμοιβών

Το άρθρο 43Α παρ.1 του ν.4172/2013 ορίζει ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό. Παρακράτηση επί των αμοιβών-παροχών αυτών έχουμε όταν αυτή διενεργείται και συνεκκαθαρίζεται είτε από τον εργοδότη που αποδίδει τον μισθό, είτε από τον αρμόδιο φορέα που καταβάλλει κύρια σύνταξη. Παρακράτηση για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν επιβάλλεται σε αμοιβές υπερωριών, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε πρόσθετη αμοιβή ή παροχή που καταβάλλεται και δεν εντάσσεται στην εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών (ΠΟΛ.1010/25.1.2013). Αντίστοιχα, αμοιβές-παροχές της ίδιας περιόδου που καταβάλλονται τακτικά και συνεκκαθαρίζονται με τον μισθό, επιβαρύνονται με παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Οι αμοιβές-παροχές στις οποίες δεν επιβάλλεται παρακράτηση για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, θα εκκαθαριστούν και θα υπολογιστεί η εν λόγω εισφορά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1152/2017).

→ Με βάση τις εμπορικές αξίες οι πλειστηριασμοί ακινήτων για οφειλές στο Δημόσιο

Τροποποιήθηκε ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρα 36 και 39 ν.δ. 356/1974) με τον πρόσφατο νόμο 4472/2017, έτσι ώστε η εκτίμηση της αξίας ενός κατασχεθέντος ακινήτου καθώς και ο ορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς κατά τον εκπλειστηριασμό του να γίνεται με κριτήριο την εμπορική αξία του ακινήτου και όχι την αντικειμενική.

→ Στόχος πλέον της Α.Α.Δ.Ε. για τους φορολογικούς ελέγχους είναι τα πρόσφατα φορολογικά έτη. Έμμεση αποδοχή από το Δημόσιο των αποφάσεων ΣτΕ περί παραγραφής.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Α.Α.Δ.Ε. και πρόσφατες δηλώσεις του σε συνέντευξή του, η εισπραξιμότητα με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τους φορολογικούς ελέγχους που εστιάζουν στις χρήσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016) κινείται περίπου στο 47% ενώ, για ελέγχους που εκτείνονται πέραν της πενταετίας (χρήσεις 2011 και πριν), η εισπραξιμότητα κινείται κοντά στο 9%. Αυτό είναι μια παρατήρηση που δείχνει ότι όσο πιο πρόσφατες οικονομικές χρήσεις εξετάζονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η εισπραξιμότητα. Η παραπάνω δήλωση ήρθε την ίδια περίοδο με το έγγραφο ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 της ΑΑΔΕ, το οποίο δίνει οδηγίες προτεραιοποίησης ελεγχόμενων υποθέσεων προς τις ελεγκτικές αρχές με βάση τα κριτήρια παραγραφής που έθεσε το ΣτΕ με τις αποφάσεις του. Με βάση τα ανωτέρω, αναμένουμε στο επόμενο διάστημα μια στροφή των ελεγκτικών αρχών από τα παλιότερα έτη και κυρίως από τις χρήσεις 2005 και προηγούμενες.

Συνήθη Ερωτήματα 
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως «απόλυση» η μονομερής εκ μέρους του εργοδότη μεταβολή, εις βάρος των εργαζομένων των όρων αμοιβής τους (περίπτωση ομαδικής απόλυσης, ήτοι ≥ των 5 ατόμων) η οποία, σε περίπτωση μη αποδοχής της από τον εργαζόμενο, συνεπάγεται τη λύση της συμβάσεως εργασίας. Σε περιπτώσεις ομαδικών καταγγελιών συμβάσεως εργασίας είναι υποχρεωτική η προηγούμενη διαβούλευση μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη για ενδεχόμενη συναινετική λύση. Το εάν η μεταβολή των όρων εργασίας είναι επαρκώς βλαπτική ώστε να δικαιολογεί την λύση της συνεργασίας ωσάν απόλυση, είναι κάτι που κρίνεται κατά περίπτωση από το δικαστήριο.

Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook
Facebook